top of page
Open Book.webp

במכון שתילי  זתים בנשיאות הרב אברהם בן משה שליט״א עמלים ויגעים אברכים מובחרים מבני עדת תימן, אשר חשו תחושת שליחות ואחריות לשמר, לתעד, לחקור ולחשוף את כל המקורות, המנהגים וההליכות הקדומים של העדה המפוארה רבת השנים.

הם שמו להם למטרה להעלות על הכתב ולשמר אף באמצעים דיגיטלים את המסורת המקורית על ידי זקני העדה ורבניה. בהלכות והליכות, במסורות התפילה, השירה והפיוט, הלימוד ואורחות חיי היום יום.

לבקשת הציבור הרחב, מכון שתילי זתים פתח אתר אינטרנט פעיל.

באתר קיימים עידכונים על הנעשה במכון ועל הספרים שעתידים לצאת בקרוב.
וכן מאמרים נוספים בעניני הזמן, דברי מוסר ופרשת השבוע.

Open Book

סדרת הוצאת הספרים ״שתילי זיתים״ השלם

שתילי זתים הנו הספר ההלכתי היסודי בלימוד ההלכה בקרב יהודי תימן, ובמשך מאתיים וחמישים שנה בערך מאז חובר ועד ימינו אנו, לומדים בו שיעורים קבועים, ברוב ככל בתי הכנסת של העדה.
 

כל חכמי תימן עסקו בו בעיון, דנו בדבריו בחיבוריהם ובתשובותיהם וכמה מהם אף כתבו סביבו הערות וביאורים.
 

את כל חידושי התורה סביב השת"ז שנכתבו על ידי חכמי הדורות שאחריו ומסורות שנמסרו לנו בעל פה, שוקעו בעשרת הכרכים של הספר "שתילי זתים", שראה אור במהדורה חדשה, על פי כתבי יד ישנים ומדוייקים, ובתוספת שני ביאורים חדשים, לבאר וללבן את דבריו ולחקור את דרך פסיקתו, ובהם שולבו הדברים הנז"ל.

Old Book

סדרת ספרי משנה ברורה משנת חכמי תימן

יהדות תימן שימרה במשך דורות רבים, את המסורת הייחודית שלה בענייני הלכה ומנהג, והיא באה לידי ביטוי בספרים רבים שנתחברו על ידי חכמי וגאוני תימן, מהם שעדיין בכת"י.
 

והנה רבים הם מבני התורה אשר חפצים ללמוד בספר המשנה ברורה, ומאידך חפצים לדעת גם את מנהג אבותיהם, וכיצד היא ההלכה לפי שיטת הפסיקה התימנית. התמקדנו בעיקר בספריהם של השתילי זתים, ומהרי"ץ בספריו ברבים, אבל גם בגאוני הדור שלאחריהם עד פוסקי זמנינו. 

bottom of page